Բաժիններ

Մանկական բաժին

Իրականացնում է նախադպրոցականից մինչև 9-րդ դասարանի երեխաների սպասարկման աշխատանքները:

Սպասարկման բաժին

Իրականացնում է 10-րդ դասարանից սկսած ընթերղոցների սպասարկման աշխատանքները:

Գրադարանային հավաքածուների կազմակերպման, օգտագործման և պահպանման բաժին

/ԳՀԿՕՊ/ Իրականացնում է ներգրադարանային և միջգրադարանային /Հայաստանի Ազգային գրադարան/ սպասարկման աշխատանքները:

Մատենագիտության բաժին

Իրականացնում է մատենագիտական քարտարանների համալրումը, հոբելյանական թերթոնների պատրաստումը, տարվա հիշարժան տարեթվերի օրացույցի կազմումը, թեմատիկ և հոբելյանական ցուցահանդեսների, միջոցառումների կազմակերպումը:

Համալրման, մշակման և գրադարանային գործի ավտոմատացման բաժին

Իրականացնում է գրադարանային փաստաթղթերի համալրում, հաշվառում, մատենագիտական դասակարգում:

Տնտեսական բաժին

Իրականացնում է գրադարանի տնտեսական աշխատանքները: