Բաժիններ

Մանկական բաժին Իրականացնում է նախադպրոցականից մինչև 9-րդ դասարանի երեխաների սպասարկման աշխատանքները:
Սպասարկման բաժին Իրականացնում է 10-րդ դասարանից սկսած ընթերղոցների սպասարկման աշխատանքները:
Գրադարանային հավաքածուների կազմակերպման, օգտագործման և պահպանման բաժին

/ԳՀԿՕՊ/

Իրականացնում է ներգրադարանային և միջգրադարանային                  /Հայաստանի Ազգային գրադարան/ սպասարկման աշխատանքները:
Մատենագիտության բաժին Իրականացնում է մատենագիտական քարտարանների համալրումը, հոբելյանական թերթոնների պատրաստումը, տարվա հիշարժան տարեթվերի օրացույցի կազմումը, թեմատիկ և հոբելյանական ցուցահանդեսների, միջոցառումների կազմակերպումը:
Համալրման, մշակման և գրադարանային գործի ավտոմատացման բաժին Իրականացնում է գրադարանային փաստաթղթերի համալրում, հաշվառում, մատենագիտական դասակարգում:
Տնտեսական բաժին Իրականացնում է գրադարանի տնտեսական աշխատանքները: